โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลผู้ป่วย 43 แฟ้ม

ดัชนีชี้วัด DRG ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
ดัชนีชี้วัดปี 2550 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2550 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2550
ดัชนีชี้วัดปี 2551 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2551 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2551
ดัชนีชี้วัดปี 2552 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2552 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2552
ดัชนีชี้วัดปี 2553 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2553 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2553
ดัชนีชี้วัดปี 2554 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2554 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2554
ดัชนีชี้วัดปี 2555 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2555 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2555
ดัชนีชี้วัดปี 2556 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2556 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2556
ดัชนีชี้วัดปี 2557 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2557 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2557
ดัชนีชี้วัดปี 2558 ผู้ป่วยในปีงบประมาณ 2558 ผู้ป่วยนอกปีงบประมาณ 2558

 

สถิติที่สำคัญ 10 อันดับโรคผู้ป่วยใน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก
แนวโน้ม10อันดับโรคผู้ป่วยใน 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2549 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกปี 2549
5 อันดับโรคในผู้ป่วย Refer 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2550 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกปี 2550
ข้อมูลตาม RM 4.2 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2551 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกปี 2551
ข้อมูลที่ส่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาต 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2552 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกปี 2552
E-Book สถิติโรคปี 2554 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยใน ปี 2553 10 อันดับกลุ่มโรคผู้ป่วยนอกปี 2553
E-Book สถิติโรคปี 2555    
E-Book สถิติโรคปี 2556    

E-Book งานการป่วย 2555

   
MIS   ข้อมูลป่วยในแม่และเด็ก
แผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ   แนวโน้มทารกตาย
โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลผู้ป่วย 43 แฟ้ม   จำนวนแพทย์
ICD-9-CM    

 

ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2549 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2529 การรับส่งข้อมูล
ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2550 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2550 การ DownLoad โปรแกรม 12 แฟ้ม
ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2551 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2551

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว

ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2552 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2552 KM ของหน่วยงาน
ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2553 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2553
ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2554 ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2554  

ข้อมูลตามรายงาน 505 ปี 2555

ข้อมูลตามรายงาน 504 ปี 2555